Kristus Karaļa Kalns

Aglonā, Karaļa kalnā, 2006. gada 16. septembrī atklāja “Jēzus Kristus – uzvarētāja” un “Eņģeļa ar Dzīvības grāmatu” skulptūras. Uz Jēzus Kristus skulptūras ir rakstīts- JĒZUS KRISTUS, KUNGS UN DIEVS IR UZVARĒJIS. Uz Eņģeļa skulptūras ir rakstīts- SVĒTĪGI TIE, KAS RAKSTĪTI DZĪVĪBAS GRĀMATĀ.
Skulptūra tika veidota Kastirē, Jāņa Stupānā dzimtas sētā. Liela pateicība skulptūru tapšanā ir skulptūru autoram Ērikam Delperam, kā arī Jānim Stupānam, Vijai Stupānei, Dzintrai Delperei, Pēterim Černim, Rimantam Paškevičam, Ģirtam Skujam un visiem pārējiem, kas no sirds ieguldīja savu darbu un mīlestību.

Karaļa kalnā ir izveidots dekoratīvo stādu dārzs no desmit augu veidiem. Projekta autore ir Anita Kazaka no SIA “Kokaudzētava Baltezers”. Dārza stādīšanā piedalījās daudzi Jēzum Kristum sirdī ticīgie, – pateicība viņiem. Karaļa kalna parka apzaļumošana turpināsies. Veidosim pasauli skaistāku!

Dieva Dēls Jēzus Kristus patiešām ir uzvarējis, un Viņa uzvarai ir veltītas šīs skulptūras un dekoratīvais dārzs. Skulptūras tapa pēc Jēzus Kristus vēlējuma un ar Viņa svētību. Laimīgs ikviens, kas tic Dieva Derības vārdiem!

Jāņa ev.16:33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!
Mateja ev. 24:27 Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.
Mateja ev. 7:7 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.
Mateja 12:20,21 Ielūzušu niedri Viņš nesalauzīs, un kvēlojošu dakti Viņš neizdzēsīs, tiekāms Viņš taisnībai dos uzvaru. Un tautas cerēs uz Viņa Vārdu.
Pāvila II.tes. 1:7,8 … kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar Savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam.
Jāņa Atklāsmes grāmata 3:5 Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
Jāņa Atklāsmes grāmata 3:21 Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.
Jāņa Atklāsmes grāmata 19:6 Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliegšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica: “Alelujā! Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs.
Jāņa Atklāsmes grāmata 20:12 Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. 20:15 Ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:27 Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā.
Jāņa Atklāsmes grāmata 22:7 Redzi, Es nāku drīz!” Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. 22:17 Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.
Jāņa Atklāsmes grāmata 22:20 Tas, kas visu šo apliecina, saka: “Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!

Par autoru
e_delpers_sk_atklas_karalakalna160906Skulptūru autors Ēriks Delpers dzimis Liepnā, Alūksnes pusē. Piepildīdams savu bērnības sapni, kļuva par profesionālu lidotāju. 17 gadi ir pavadīti, lidojot Dieva plašajos laukos – Debesīs ar reaktīvajām virsskaņas lidmašīnām. Jau no bērnības autoram patika lūkoties debesīs, skatīties zvaigznēs stundām ilgi. Jau no bērnības ir spēlējis trompeti, strādājis smēdē. Kopš bērnības, sava tēva un vectēva apmācīts, autors apguva pirmās iemaņas darbā ar koku. Vēlāk, kad tika veidotas ozola koka skulptūras, šīs zināšanas lieti noderēja. Lielvārdes parkā par eposa “Lāčplēsis” tēmu izstādītās četras Ē. Delpera veidotās skulptūras. Kopā viņš izgriezis vairāk kā 200 skulptūriņas.

Agrā bērnībā mamma iemācīja Tēvreizi, sacīdama: “Cik to zināt ir svarīgi”. Liecības par redzētajiem notikumiem Gara pasaulēs un uz Zemes autors attēlojis vairāk kā 250 gleznās un vairāk kā 1000 zīmējumos. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem izstādē Majoru kultūras namā ir apskatāmi Ē. Delpera darbi. Autors nodarbojas arī ar profesionālu fotografēšanu. Ir tapuši vairāki tūkstoši fotogrāfiju par svētbrīžu mirkļiem dabā un Debesīs. Tajās var sajust īpašu Dieva klātbūtni. Labākās fotogrāfijas ir apkopotas autora grāmatās. Autors ir uzticīgi kalpojis Dievam pēc savas sirds aicinājuma. Nenogurstoši viņš dalās savās atziņās un gudrībā ar cilvēkiem gan lekcijās, gan ikdienā. Ē. Delpers ir apmeklējis daudzas svētvietas visā pasaulē. Stāvot Golgātā pie Kristus Kapa un Augšāmcelšanās vietā, autors ir izjutis, cik liela ir Dieva Tēva un Dēla Mīlestība un Žēlastība uz cilvēkiem.
Ēriks Delpers Jēzus Kristus spēkā ir sarakstījis savas liecības vairākās grāmatās:

“Atklāsme”, 1999.
“Iespēja izdzīvot”, 2000.
“Zelta graudi”, 2001.
“Lūgšanas”, 2002.
“Atklāsme zīmējumos”, 1.daļa, 2002.
“Atklāsme zīmējumos”, 2.daļa, 2005.
“Ceļā uz gaismu”, 2005.
“Dzīvības likumi”, 2005.
“Gudrības pērles”
“Gara Godība”